Política de privacitat

MORA està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa els Usuaris de mora.innovi.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten al Web, per tal que decideixin, lliurement i voluntàriament, si volen facilitar la informació sol·licitada.

INNOVI considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, per tal de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.

Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, mitjançant el present document MORA informa:

Titularitat dels Tractaments

INNOVI amb domicili social a: Plaça Àgora, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès, és el titular de diferents tractaments.

En concret, les dades recaptades a través d’aquesta Web, s’incorporen al tractament [USUARIS MORA], als quals s’aplicarà la present política de Privacitat.

Recollida i Tractament

El tractament [USUARIS MORA], té com a principal característica:

2.1. Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als esmentats tractaments consisteix en:

a. Per al tractament [USUARIS MORA], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web innovi.cat.

b. Resoldre les qüestions formulades.

c. I remetre’ls informació sobre les nostres ofertes d’activitats o serveis del portal titularitat d’INNOVI.

2.2. Encarregat del Tractament

En el cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 28 RGPDUE), es signarà aquest contracte sobre els termes que marca l’esmentat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

2.3. Base jurídica – Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis continguts en la Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a l’esmentat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa en conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera, presta consentiment perquè INNOVI enviï informació periòdica i informi dels nostres serveis.

Si bé podrà oposar-se en qualsevol moment a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça pd@innovi.cat, indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Mesures de Seguretat

MORA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les mateixes.

Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS MORA] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat d’INNOVI, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable de tractament, per tal de poder exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i, si escau, limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercits pel propi interessat o pel seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat o, si escau, de la suficiència de la representació.

A. El dret d’accés, que podrà exercir-se amb periodicitat anual, excepte en cas d’interès legítim acreditat. En exercir el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

Enviar un correu electrònic a: pd@innovi.cat.

Comunicació per escrit dirigida a: INNOVI, Plaça Àgora, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès.

INNOVI procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si la resposta és afirmativa, l’interessat podrà accedir a la referida informació en un termini de 10 dies següents a la notificació.

B. El dret de rectificació i cancel·lació es podrà exercir d’acord amb les següents disposicions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, es podrà exercir aquests drets a través d’un dels mitjans abans esmentats.

INNOVI procedirà a la rectificació o cancel·lació en el termini de 10 dies següents a la recepció de la sol·licitud.

C. El dret d’oposició podrà exercir-se, mitjançant sol·licitud dirigida a INNOVI, en els mateixos termes que es van indicar en l’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació.

D. El dret de portabilitat podrà exercir-se, mitjançant sol·licitud dirigida a INNOVI, en els mateixos termes que es van indicar en l’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació.

E. El dret de limitació podrà exercir-se, mitjançant sol·licitud dirigida a INNOVI, en els mateixos termes que es van indicar en l’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació.

Modificació de la Política de Privacitat

MORA es reserva el dret de modificar la present Política de Privacitat amb l’objectiu d’adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests casos, MORA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Responsable del tractament

El responsable del tractament és INNOVI, amb domicili social a: Plaça Àgora, 1 – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS. En cas de qualsevol dubte, consulta o suggeriment, podeu contactar amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic pd@innovi.cat.